Projekt “Manažment migrácie a diverzity prostredníctvom budovania kapacít miestnych orgánov verejnej správy (MAMIDI)” je financovaný s podporou Európskej komisie v rámci programu Erasmus+. Realizácia projektu sa začala 01. Septembra 2016 a skončí sa 31. Augusta 2018.

Cieľom projektu MAMIDI je budovanie kapacít miestnych orgánov verejnej správy  tak, aby bola lepšie pripravená na zmeny spôsobené súčasnými  výzvami EÚ, konkrétne migráciou a diverzitou.

Budovanie kapacít je podporené prostredníctvom dvoch hlavných nástrojov:
• Príprava tréningových materiálov a ich sprístupnenie pre predstaviteľov miestnej verejnej správy.
• Vytvorenie návodu ako riadiť migráciu a diverzitu pre miestne orgány verejnej správy.

Cieľovými skupinami projektu sú:
• zamestnanci obcí
• zamestnanci rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí
• zamestnanci klientskych centier
• zamestnanci okresných úradov
• ostatní zamestnanci

Ďalší príjemcovia, ktorých projekt ovplyvní sú:
• akademici a  študenti vysokých škôl
• praktici v oblasti miestneho/regionálneho rozvoja
• riadiace subjekty a tvorcovia politík na regionálnej a miestnej úrovni
• široká verejnosť

Hlavné výsledky projektu MAMIDI sú:
• štúdia zameraná na identifikáciu a očakávania budúcich potrieb miestnych orgánov verejnej správy v oblasti riadenia migrácie a diverzity
• tréning pre posilnenie kapacít miestnych orgánov verejnej správy v oblasti riadenia migrácie a diverzity
• návod na riadenie migrácie a diverzity

   
© ALLROUNDER