ASTRA (koordinátor projektu) má rozsiahle skúseností v oblasti vedenia školení pre manažérov, má dobré kontakty s ďalšími tréningovými inštitúciami a v minulosti sa zúčastnila na niekoľkých medzinárodných výskumných a vzdelávacích projektoch. http://www.astra-ngo.sk/


TUKE sa ako technická univerzita zaoberá oblasťou univerzitného vzdelávania a medzinárodnou spoluprácou v oblasti výskumu a vzdelávania, podporujúc vzťahy s inštitúciami z verejného a súkromného sektora a ďalšími, ktoré reagujú na jej ako i širšie spoločenské potreby. http://www.tuke.sk/ 

IDEC je školiaca a poradenská spoločnosť so sídlom v Grécku. Jej činnosť tvoria aktivity v oblasti tréningu, poradenstvo v oblasti riadenia, zabezpečenia kvality, vyhodnocovania a rozvoja e-learningu a IKT riešení pre súkromný aj verejný sektor. V oblasti celoživotného vzdelávania má IDEC skúsenosti v rámci európskych politík a osobitne v EQF, ECVET, Europass, EQAVET, validácií neformálneho vzdelávania a v oblasti národných reforiem vzdelávania a systémov odbornej prípravy.

TREBAG má bohaté skúsenosti v príprave inovatívnych tréningových materiálov a metodík vrátane e-learningu (vo vzťahu k odbornej príprave) a implementácií technologického transferu a riadenia inovácií ako i technologických transferov. http://www.trebag.hu/  

ProVest Consulting je poradenská a konzultačná firma ponúkajúca služby technickej pomoci pre verejné aj súkromné inštitúcie. ProVest sa špecializuje v oblasti projektového manažmentu. ProVest ponúka podporu pre programovanie, obstarávanie, implementáciu, monitorovanie a hodnotenie fáz v rámci projektového cyklu. http://www.provest.net/

   
© ALLROUNDER