Toto podujatie patrí do skupiny diseminačných aktivít, ktoré boli zorganizované s cieľom zabezpečiť úspech a udržateľnosť projektu MAMIDI.

Hlavným cieľom podujatia bolo šírenie informácií o projekte a jeho výstupoch s osobitným dôrazom na výstup IO3 cestovnej mapy a jej obsah, ako aj o otvorenie kanálov pre vytváranie sietí a výmenu informácií. Podujatie bolo tiež platformou pre vytváranie sietí a zdieľanie názorov, informácií a skúseností.
Miesto konania podujatia hala hotela Benczúr v centre Budapešti bolo starostlivo vybrané; celkovo sa na podujatí zúčastnilo 52 účastníkov.

Po registrácii zaznel úvodný prejav zástupcu Trebag, ktorý hovoril o dôležitosti tejto témy, privítal rečníkov a účastníkov a vyzval účastníkov na aktívnu participáciu. Potom nasledovali prezentácie rôznych rečníkov a dva workshopy. Hlavné témy dňa vrátane prezentácií boli nasledovné:

•       Informácie o projekte, prezentovanie výstupu IO3, Cestovná mapa

•       Multikulturalizmus na maďarskom trhu práce

•       Rozvoj interkulturálnych komunikačných kompetencií

•       Možné nástroje na udržanie zamestnancov maďarského a zahraničného pôvodu

•       Rozhodovanie a rozvoj vodcovských zručností

•       Výzvy trhu práce spojené s prisťahovalectvom a emigráciou v oblasti ľudských zdrojov

Záverom múžeme konštatovať, že toto podujatie projektu MAMIDI bolo veľmi úspešné. Podľa dotazníkov účastníkov sme zistili, že všetky aktivity podujatia sú považované za veľmi úspešné. Všetci rečníci dostali od publika veľmi pozitívnu spätnú väzbu a spojenie sieťovania s obedom bolo užitočné. Väčšina účastníkov vyjadrila záujem a budúcu spoluprácu.

   
© ALLROUNDER