V období od 21.5. do 15.7. 2018 (trvanie 8 týždňov) sa v Grécku realizoval pilotný tréning na zvýšenie kapacity lokálnej verejnej správy v oblasti migrácie a riadenia rozmanitosti v rámci projektu Erasmus + MAMIDI.

The total number of people registered to the pilot training was 352, belonging to the following categories:
•    MVO - 23
•    Verejná správa - 44
•    Iné - 46
•    Vzdelávanie - 80
•    Psychológ - 28
•    Právnici - 9
•    Sociálni pracovníci - 105
•    Žiadna odpoveď  - 17


19 účastníkov uviedlo príslušnosť k viacerým kategóriám (napr. Študent práva / pedagóg / sociálny pracovník / psychológ pracuje v mimovládnej organizácii / verejnej správe).

Kvôli veľkému počtu účastníkov z rôznych častí Grécka bol vybraným spôsobom dodávky virtuálna trieda v Moodle. Tento režim nám dal možnosť dodať kurz veľkému počtu účastníkov v rovnakom čase, a znížiť tak náklady.

Účastníci kurzu mali k dispozícii štyri moduly:

1. Modul I: Kultúrne prejavy a akulturácia
Zamerané na medzikultúrne vzťahy, na zohľadnenie kultúrnych špecifík migrantov; zameraný na rozvoj analytických schopností.

2. Modul II: Politika miestnej integrácie
Modul zameraný na potenciál miestnych politík v súvislosti s úspešným riadením migrácie a rozmanitosti, ktoré sa zaoberajú aj otázkou aktívnej účasti migrantov

3. Modul III: Riadenie migrácie a rozmanitosti na miestnej úrovni: verejné rozhodovanie
Modul zameraný na administratívne aspekty riadenia migrácie a rozmanitosti a na rozvoj zručností pre efektívne rozhodovanie.

4. Modul IV: Zisťovanie hospodárskeho potenciálu migrantov a utečencov
Zamerané na začlenenie do pracovného procesu, pracovné aspekty migrácie a ekonomický potenciál prisťahovalcov prinášajú komunity

Každé 2 týždne sme sprístupnili účastníkom jeden nový modul.
Každý modul je rozdelený do kapitol, každá kapitola obsahuje materiály na čítanie, sebahodnotiace otázky a zadania – podporné materiály pre samoštúdium.


Na konci každého modulu účastníci kurzu museli absolvovať samohodnotiaci test s dvoma pokusmi na test. Na základe výsledkov testovania (miera úspešnosti aspoň 70%) získali účastníci certifikáty na konci kurzu. 136 účastníkov úspešne ukončilo testy zo všetkých štyroch modulov.

Kurz bol tiež hodnotený prostredníctvom online hodnotiaceho dotazníka. Účastníci kurzu sú veľmi spokojní s relevantnosťou, úrovňou a dĺžkou vzdelávacieho materiálu (modulov). Napriek tomu položili  niekoľko otázok o platforme a chceli by viac interaktívnych prvkov (prednášky, videá, live chat, atď.).
Okrem toho väčšina účastníkov (85%) uviedla, že po školení si zlepšila celkovú znalosť tejto témy. A všetci uviedli, že použijú to, čo sa naučili.

   
© ALLROUNDER